Čo potrebujete vedieť

VAŠE OTÁZKY

TÝKA SA ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA AJ VÁS ?

energetický certifikátČo sa bude dať vyčítať z certifikátu budovy alebo bytu?Z energetického certifikátu zistíte potrebu energie v kilowatthodinách na meter štvorcový za rok na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. V energetickom certifikáte bude aj popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti podľa konštrukcií a jednotlivých miest spotreby. Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňuje vplyv zabudovaného osvetľovacieho zariadenia a klimatizačný systém. Ak si prenajmete kanceláriu, kde zo zákona vyplýva povinná certifikácia, základné nájomné na meter štvorcový v rôznych budovách môže byť rovnaké. V prípade inej energetickej triedy sa však budú líšiť poplatky za energie a záujemca pochopiteľne pri iných porovnateľných podmienkach uprednostní nižšiu konečnú cenu. Od toho všetkého si zákonodarca sľubuje tlak na majiteľov budov, aby investovali do väčšej kvality budov, pretože inak neuspejú na trhu. Smernica Európskej únie, na základe ktorej sa aj pripravoval náš slovenský zákon, vychádza z akčného plánu spoločenstva o energetickej efektívnosti a požadovaných osobitných opatreniach v oblasti stavebníctva. Sektor bývania a terciálny sektor, teda služby, administratíva a podobne, ktorých hlavnú časť tvoria budovy, sa podieľa viac ako štyridsiatimi percentami konečnej spotreby energie v Európskom spoločenstve, a to s narastajúcim trendom. S tým súvisia aj emisie oxidu uhličitého.

 

Ktoré budovy sa budú musieť povinne certifikovať?

energetická certifikáciaJednoznačná je energetická certifikácia u rodinných domov, ktoré sa budú kolaudovať - bez certifikácie stavby to nepôjde. Čo sa týka predajov a prenájmov rodinných domov, aj tu je situácia jasná - aj rodinný dom je budova a pokiaľ ju niekto bude chcieť predať alebo prenajať, certifikát je podmienkou. A tiež keď dom zateplí, teda zasiahne do obvodového a strešného plášťa, vymení okná a vyreguluje kúrenie, musí certifikát zo zákona nechať vypracovať.


Platí to aj pre obnovu sídliskových panelákov ?

certifikácia bytových domovÁno, ale certifikovať ich, tak ako všetky obnovované budovy, však budú musieť až po tom, čo uskutočnia všetky spomínané zmeny. Nie po každej z nich. 
Energetický štítok, podobný tým, čo majú veľké domáce spotrebiče, musí mať každá spomínaná budova?Nie. Bude ho musieť mať každá veľká budova, ktorá má úžitkovú plochu väčšiu ako tisíc metrov štvorcových a v ktorej sídli, ak mám byť presný podľa zákona, orgán verejnej správy alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí. Znamená to napríklad všetky úrady, alebo inštitúcie, ktoré ľudia často navštevujú. V takýchto budovách musia umiestniť energetický štítok na nápadnom, voľne prístupnom a viditeľnom mieste. Energeticky štítok je vlastne výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje o hodnotení potreby energie budovy podľa jednotlivých miest spotreby a množstvo emisií oxidu uhličitého, ako aj zatriedenie budovy do energetickej triedy (od tej najlepšej A po najhoršiu G) pre určitú kategóriu budov.

 

Koľko trvá vypracovanie Energetického certifikátu ?

vypracovanie energetického certifikátuNa vypracovanie Energetického certifikátu budovy je potrebné 2 až 4 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé projekty aj uprednostniť.

 


Je možné obdržať energetický certifikát aj na diaľku ?

Energetický certifikát je možné obdržať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša spoločnosť. Ale musí sa vykonať obhliadka objektu a zistiť skutočný stav objektu. To znamená , že odborne spôsobilá osoba je povinná obhliadnuť objekt a spraviť fotodokumentáciu.

Kedy potrebujem Energetický štítok budovy a kedy mi stačí len Energetický certifikát ?

Ak merná plocha všetkých nadzemných podlaží vypočítaná z vonkajších rozmerov je väčšia ako 1000 m2, vtedy je nutný aj energetický štítok.

Koľko miest spotreby sa posudzuje a na aké typy budov ?

Pri určovaní Energetickej hospodárnosti budov v zásade posudzujeme 4 miesta spotreby a to Teplovýmenný obal budovy, Vykurovanie a príprava teplej vody, Osvetlenie a Vetranie a klimatizácia. U obytných budov ako sú rodinné domy a bytové domy sa posudzujú len dve miesta spotreby Teplotechnika stavebných konštrukcií a Vykurovanie a príprava teplej vody. Pri polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách je ešte potrebné posúdiť miesto spotreby energie z Osvetlenie a prípadne Vetranie a klimatizácia

Ako podliehajú certifikácii priemyselné a poľnohospodárske stavby ?

Zo zákona číslo 555 / 2005 Z.z podliehajú certifikácii poľnohospodárske budovy, ale priemyselné stavby nepodliehajú certifikácii

Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Tepelnotechnický posudok ?

Energetický certifikát je potrebný pri predaji , prenájme budovy a pri kolaudácii novostavby alebo významnej obnove existujúcej stavby ( zateplenie, nadstavba ....) , tepelnotechnický posudok je povinný dokladovať pri stavebnom povolení , ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov.

Ako to je s bytmi v bytových domoch?

Tu je certifikácia iba dobrovoľná. Vlastník ju môže nechať vypracovať a nemusí. Predať, či prenajať môže byt bez certifikátu a aj bez toho, aby bol certifikovaný celý bytový dom. Z technického hľadiska certifikovať jednotlivý byt v bytovom dome nie je problém. Dôvod dobrovoľnosti certifikácie v tomto prípade je skôr praktický. Ťažko by totiž jeden vlastník, ktorý chce predať nútil suseda, aby platil za certifikáciu, keď sám nepredáva ani neprenajíma. Na druhej strane môže vzniknúť tlak kupujúcich, ktorí možno budú chcieť vedieť, ako na tom predávaný byt z energetického hľadiska je a budú uprednostňovať byty s lepšou energetickou triedou, pretože výdavky na teplo v nich budú nižšie.

Čo mi dáva Energetický certifikát ?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu ?

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Čo ak zanedbáte svoje povinnosti?

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátny dozor, ktorý je oprávnený pre ukladanie správnych deliktov za nedodržanie vyplývajúcich povinností. Nedodržanie povinností vlastníka budovy je priestupkom, ktorý sa posudzuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.