Čo potrebujete vedieť

TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA a NOVOSTAVBY


Využiť možnosti úspory energie ešte pred realizáciou - už pri navrhovaní projektov

Zatrieďovanie domov do energetických tried je realitou. Skúsenosti ukazujú, že investori, ktorí nevenovali pozornosť energetickej úspornosti už pri projektovaní budovy sú nemilo prekvapení zatriedením svojej budovy do triedy C a horšej. Kladú si otázku prečo, ale spravidla je už neskoro.

 

Energetická certifikácia začína projektovým hodnotením

 

Pravidlá pre hodnotenie hospodárnosti budov vychádzajú z jednotných európskych noriem a tým dávajú výborné možnosti vzájomného porovnávania rôznych budov, ale aj tej istej budovy s rôznymi konštrukčnými riešeniami. Prvým z viacerých hodnotení budovy je tzv. „Projektové hodnotenie“, ktoré sa vypracováva pri projektovaní budovy. Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený. Návrh domu, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy … . Ako vidíme toto zatrieďovanie domov nie je samoúčelné, okrem iného pomáha investorovi ale aj potenciálnemu kupcovi domu alebo nájomníkovi získať okamžitú predstavu o nákladoch na prevádzku. Rozdiely sú mnohonásobné už len medzi triedami A a C je to 3x čo znamená že v „C-éčkovom dome“ zaplatíme min. tri krát viac za teplo ako „Á-čkovom dome“. Za dlhšie obdobie sú to úspory skutočne v miliónových čiastkach. Rovnako a ešte viac sa to môže prejaviť na znížení emisií škodlivých plynov, ak zvyšné teplo na kúrenie získame z obnoviteľných zdrojov. Pri tomto porovnaní pochopíme aký má význam a prečo je také dôležité zavedenie energetickej certifikácie budov. Jednoducho so starým prístupom a zastaranými konštrukčnými systémami nikdy nedosiahneme energetickú triedu A, o udržateľnom rozvoji nehovoriac.

UŽITOČNÉ RADY a DOPORUČENIA ,, ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE ,, PRI REALIZÁCII VÁŠHO OBJEKTU

1. Energetická trieda objektu, energetická hospodárnosť. Vyjadruje množstvo energie ktorú potrebuje dom na kúrenie, ohrev vody, osvetlenie, klimatizáciu prepočítanú na jeden meter štvorcový plochy budovy. Každá trieda je ohraničená min. a max. hodnotou. V súčasnosti bežne stavané domy sú v triede C až D (tehlové a porobetónové domy)
Doporučenie:Volíme stavebné a konštrukčné systémy, s ktorými je možné dosiahnuť energetickú triedu A.

2. Tepelný odpor konštrukcií, ukazuje akú úroveň tepelnej izolácie majú steny, strop, … , Doporučenie: Volíme stavebné konštrukcie s čo najväčšou hodnotou tepelného odporu. Čím väčšia hodnota tým nižšia potreba tepla, optimálne hodnoty tepelného odporu sú okolo 11 m2.K/W. U = 1/ R (R-tepelný odpor) - prevrátená hodnota tepelného odporu

3. Prídavná tepelná strata, tepelné mosty. Okrem tepelného odporu veľmi záleží aj na množstve tepelných mostov, sú to miesta v konštrukcii, ktoré majú oveľa horšie izolačné vlastnosti ako bežná konštrukcia. Sú to miesta okolo a nad oknami, stužujúce vence, kúty miestností, … . 
Doporučenie: Snažíme sa použiť kvalitný konštrukčný systém, ktorý už vo svojej koncepcii konštrukčných detailov túto stratu eliminuje. Vyhýbame sa oknám v kútoch miestností, zle riešeným balkónom, … .

4. Faktor tvaru, hovorí o tom aký je pomer ochladzovaných plôch k objemu budovy. 
Doporučenie: Tvar domu volíme, tak aby faktor tvaru bol čo najmenší. . Hodnota závisí od tvaru domu, počtu podlaží a veľkosti pôdorysu domu. Prízemné domy majú optimálne hodnoty okolo 0.8, dvojpodlažné okolo 0.6, viacpodlažné domy okolo 0.3.

5. Orientácia domu a pozemku, vnútorné členenie domu. Orientácia pozemku určuje aké bude vnútorné členenie dom a aké tepelné zisky môžeme získať zo slnka, preto je dôležité vybrať správny pozemok alebo vybrať vhodné riešenie pre dané podmienky 
Doporučenie: Vnútorné členenie je potrebné robiť tak, aby slnečné svetlo čo najviac prispievalo k energetickej bilancii, okná z obytných miestnosti sa snažíme orientovať hlavne na juh.

6. Plocha okien - podrobný výpočet. Čím väčšie plochy okien tým budú, pri správnej orientácii, aj väčšie zisky energie zo slnečného žiarenia, no keďže okná majú v porovnaní so stenami až 10 krát horšie izolačné vlastnosti, v čase keď slnko nesvieti prispievajú až k 10 násobne väčším tepelným stratám, preto sa nedá bez posúdenia konkrétnych podmienok urobiť optimálny návrh okien. 
Doporučenie: Návrh plochy okien musí byť podložený konkrétnym výpočtom vplyvu solárnych ziskov a tepelných strát na potrebu tepla.

7. Akumulácia tepla – tepelná stabilita miestnosti v lete a v zime. Domy z ľahkých materiálov nedokážu zadržať slnečné teplo, preto rýchlo vychladnú, ale sa aj v lete rýchlo prehrievajú a vyžadujú zvýšené náklady na vetranie a klimatizáciu. 
Doporučenie: Správne zvolený konštrukčný systém zabezpečí svojou akumulačnou schopnosťou optimálnu vnútornú teplotu v lete bez núteného vetrania a v zime dokáže maximálne využiť slnečné žiarenie.

8. Lokálne vykurovanie a ohrev vody. Oproti centrálnej kotolni a dlhým rozvodom sú výhody lokálneho vykurovania a ohrevu vody nesporné, rádovo nižšie náklady na obstaranie, bezproblémová a lacná oprava a údržba, 
Doporučenie: Využívame lokálne vykurovacie systémy, ktorých hlavným prínosom sú nulové tepelné straty - všetko teplo zostane tam kde sa vyrobilo.

9. Obnoviteľné zdroje energie. Až v prípade, že máme dom triedy A, ktorý má minimálnu potrebu tepla, môžeme uvažovať o skutočne efektívnom využívaní obnoviteľných zdrojov. 
Doporučenie: Predovšetkým energiou zo slnka, z podzemnej vody a okolitého vzduchu, môžeme pokryť potrebu tepla a tým sa stať nezávislým od vonkajších dodávok energie, naopak prebytočnú energiu môžeme aj predávať napr. vo forme elektrickej energie.

10. Vážnym problémom ovplyvňujúcim zásadne potrebu tepla na kúrenie sú tepelné mosty - sú to miesta v konštrukcii, ktoré majú oveľa horšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako ostatná konštrukcia, čiže najslabšie miesta, ako sú miesta okolo a nad oknami, stužovacie vence, … a aj tzv. geometrické tepelné mosty napr. kúty miestností. Z konštrukcie domu treba úplne vylúčiť tepelné mosty v prekladoch a vencoch, vyhýbať sa treba oknám v kútoch, či nevhodne riešeným balkónom. Vplyv tepelných mostov je vyjadrený „prídavnou tepelnou stratou“. Podľa technickej normy je v bežných domoch, v domoch z tehly, porobetónu, drevodomoch, táto strata číselne vyjadrená znížením hodnoty tepelného odporu až o 30 a viac percent. Napr. ak konštrukcia má tepelný odpor R=5 m2.K/W (U=0,2) prídavná strata „zníži“ túto hodnotu na 3,33 m2.K/W (U=0,3), ak má konštrukcia R=10 m2.K/W je to „zníženie“ až na 5 m2.K/W. Bez dôsledného riešenia tepelných mostov nemá zvyšovanie hodnoty tepelného odporu obalových konštrukcií význam. Stavebný systém MGU má dôsledne riešené tepelné mosty, v niektorých prípadoch je prídavná strata dokonca záporná. Preto je aj rozdiel v potrebe tepla pri porovnaní tehlového domu s R= 3m2.K/W a domu z MGU s R=11 nie násobok 11/3 = 3,7 ale aj dvojnásobný. 
Doporučenie: Minimalizácia tepelných mostov,.. úplne vylúčiť tepelné mosty v prekladoch a vencoch, vyhýbať sa treba oknám v kútoch, či nevhodne riešeným balkónom...