Čo potrebujete vedieť

Teplotechnický posudok

Vykonať energetickú certifikáciu budovy je povinnosťou vlastníka budovy vždy pri dokončení budovy (novej budovy alebo existujúcej budovy po významnej obnove), pri predaji alebo prenájme.
Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy A až G. Každá energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím, ktoré je súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.
Množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie sa určuje výpočtom a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie. Metodika výpočtu podľa všeobecného rámca pre výpočet energetickej hospodárnosti budov má obsahovať tepelné charakteristiky budovy, vykurovanie, zásobovanie teplou vodou, vplyv vonkajších klimatických podmienok, vplyv denného svetla atď.


energetický certifikát budovy str. 1 energetický certifikát budovy str. 2

energetický certifikát budovy str. 3 energetický certifikát budovy str. 4

ENERGETICKÉ CERTIFIKÁCIE:

Jednotný postup metodiky a realizácie opatrení energetickej hospodárnosti budov je popísaný technickými normami, ktoré sú k smernici č. 2002/91/ES určené Európskou komisiou mandátom M 343. Tento dohodnutý postup zohľadňuje spôsob užívania pri jednotlivých kategóriách budov (rodinné domy, bytové budovy, školy, administratívne budovy, hotely, športové zariadenia, atď.) a potrebu rozdielnych podmienok vnútorného prostredia.
Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov musia spĺňať nové budovy aj existujúce budovy po významnej obnove, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. Tieto požiadavky sa nevzťahujú, napr. na historické budovy a pamätníky, budovy určené na bohoslužby a náboženské stretnutia, dočasné budovy, priemyselné stavby, dielne a poľnohospodárske budovy, budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2 a budovy postavené pred rokom 1947. Povinnosťou projektanta je zahrnúť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (tie sú určené technickými normami) do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.
Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický certifikát obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, číselné ukazovatele, výsledky výpočtu, údaj o platnosti. Obsah energetického certifikátu podrobne vysvetľuje vyhláška.
Platnosť certifikátu môže byť najviac 10 rokov. Jeho platnosť končí vykonaním stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Súčasťou certifikátu je opis nedostatkov a odporúčanie na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Súčasťou certifikátu je napríklad návrh opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií budovy, návrh na zvýšenie účinnosti technického a energetického vybavenia budovy ako aj návrh organizačných opatrení v správe budovy zlepšením prevádzky a údržby budovy.

Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Vlastník budovy je povinný uchovávať certifikát po celý čas platnosti, pri predaji budovy odovzdať certifikát novému vlastníkovi, pri prenájme dať kópiu certifikátu nájomcovi, zabezpečiť pravidelnú kontrol kotla a klimatizačného systému, zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo energetického vybavenia, umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Spoločným účelom týchto postupov a opatrení je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej hospodárnosti. Slúžiť bude ako technický základ pre prípravu odporúčaní pre vlastníkov a užívateľov budov na zlepšenie efektívnosti vynakladaných prostriedkov na výstavbu a prevádzku nových budov a na prevádzku, údržbu a zabezpečovanie energie pre existujúce budovy. Objektívne posudzovanie budov umožní vzájomné porovnanie v rámci jednotlivých kategórii budov a zároveň uplatnením postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy vlastník budovy bude mať možnosť znížiť náklady na prevádzku budovy.