Čo potrebujete vedieť

Systémy pre geotermiu

 

VYKUROVANIE A CHLADENIE GEOTERMÁLNYM TEPLOM

V súvislosti s rastúcimi energetickými nákladmi, nárokmi na ekológiu a komfort, naberá geotermika na dôležitosti. Bez ohľadu na počasie a klímu, vždy je k dispozícii, a preto je najnezávislejšou formou obnoviteľnej energie.

Energia nahromadená vo vnútri Zeme je v strednej Európe prístupná už od hĺbky 1,5 m. Už v hĺbke 10m prevláda po celý rok takmer úplne konštantná teplota asi 10 °C, ktorá po každých 100 metroch hĺbky stúpne asi o 3 °C. Ľudia využívajúci geotermálne teplo môžu lacno získať až 75 % tepla z vnútra Zeme.

Ponuka - špecialistu na geotermiku – siaha od získavania energie z plochy pomocou kolektorov, cez získavanie energie z hĺbky pomocou sond, až po využívanie antimikrobionálnych zemných tepelných výmenníkov vzduchu na kontrolované vetranie obytného priestoru.

 

Na využívanie geotermálneho tepla máme v ponuke viacero systémových riešení:

  1. kolektor zemského tepla 
  2. sonda 
  3. geotermická sonda 
  4. energetické pilóty 

 

 

geotermálne teplo - systémové riešenia Kolektory zemského tepla

Zemné kolektory uložené vodorovne v hĺbke asi 1,5 m. Vhodné do novostavieb (najmä do  nízkoenergetických domov) a na sanáciu starých stavieb, ak je k dispozícii potrebná plocha pozemku.

 

 

 

 

Sonda 

Najnovšie riešenie, teleskopické špirálové sondy: Rozsah zavedenia do hĺbky len 3 až 5 metrov. Vhodné do novostavieb (najmä do nízkoenergetických domov) ako aj pri sanácii starých stavieb, najmä ak je k dispozícii malá plocha pozemku a je vylúčené zhotovenie vrtu.

 

Geotermické sondy

Geotermické sondy zavedené zvisle do zeme, bežne do hĺbky 70 až 150 m – čo znamená vysoký stupeň účinnosti. Pre maximálnu prevádzkovú bezpečnosť kompletne bez zvarových spojov v pôde. Požívajú sa najmä v novostavbách, pri ktorých je k dispozícii malá plocha pozemku.


 

Energetické pilóty

Kolektorové rúrky integrované do základových pilót. Používajú sa pri novostavbách pri zakladaní s vŕtanými pilótami, ktoré sú i tak potrebné zo statických dôvodov. Len mierne zvýšenie nákladov podzemnej stavby.

 

  

 

 

Výhody jedným pohľadom:

--až 75 % energetický zisk

--všetky nízkoteplotné vykurovacie sústavy sa dajú ideálne kombinovať so sondami

--jedno riešenie – dva spôsoby využitia: vykurovanie a chladenie

--trvalo minimálne prevádzkové náklady

--najnovšie riešenie – sonda Helix: rozsah zavedenia

len 3 až 5 metrov do hĺbky a nie je nutné realizovať náročné hĺbkové vrty