Čo potrebujete vedieť

Velux okná a aktívne domy

Nároky na spotrebu energií neustále rastú. Zdroje ale nie sú nevyčerpateľné a zvyšovanie energetických kapacít so sebou nesie daň v podobe nepriaznivých dopadov na životné prostredie. Čoraz dôraznejšie sa preto ozývajú hlasy, aby sa neplytvalo energiou a hľadali sa energetické úspory. Veľký potenciál skrývajú energetické úspory v domácnostiach. Tie sú hneď po priemysle druhým najväčším spotrebiteľom energie.


strešné okno VELUX

 

Šetrenie energiami pritom nemusí zname­nať zníženie komfortu bývania. Ten sa na­opak môže v dôsledku úsporných opatrení zvýšiť. Svoje riešenie do tohto programu vniesla aj spoločnosť VELUX - ide napríklad o solárne kolektory, ktoré zaisťujú ohrev tep­lej vody (ten tvorí štvrtinu nákladov z celkovej energetickej spotreby domácností) a úsporné strešné okná.

Hitom dnešnej dobyje zatepľovanie budov, lebo vykurovanie je najväčším „požieračom" energií - z celkovej energetickej spotreby do­mácnosti zaberá zhruba 60 % podiel. Teplo z domu neustále uniká - cez steny i okná, ale aj vetraním. Zabrániť úniku tepla cez okná a steny sa ale úplne nedá. Môžeme ho však výrazne obmedziť. Najčastejšie sa pri dodatočnom zatepľovaní používa tzv. kontaktná izolácia, kedy sa na steny nalepuje izolačný materiál a naň sa nanesie tenká omietka.

Dôležitým faktorom pri obmedzovaní tepel­ných strát domu sú okrem stien aj okná. Tepelno-izolačné vlastnosti okenného za-sklenia závisia od jeho celkovej skladby - či ide o dvojsklo alebo trojsklo, izolačné vlast­nosti závisia od hrúbky a vyhotovenia jed­notlivých skiel a od plynu použitého v prie­store medzi sklami.

Na zaistenie tepelnej pohody v dome v období letných horúčav pomáhajú rôzne tieniace prvky - markízy a vonkajšie rolety. Moderné technológie potom dokážu riadiť vetranie i tienenie v dome aj vtedy, keď nie je nikto doma. Udržia príjemnú klímu aj v najväčšej horúčave, preto nemusíme utrácať za klimatizáciu a jej energeticky ná­ročnú prevádzku.

Do tejto kategórie patrí napríklad elektricky ovládané strešné okno INTEGRA® od spoloč­nosti VELUX alebo elektricky ovládané markí­zy a vonkajšie rolety VELUX. Na svoju pre­vádzku spotrebujú výrazne menej energie ako klimatizácia a dostať ich aj vo variante na solárny pohon z fotovoltaických článkov.

 

Úspory nie sú všetko

Pri budovaní nízkoenergetického domu sa hlavná pozornosť kladie na minimalizáciu te­pelných strát. V prípade pasívnych domov sa všetko podriaďuje hlavnému cieľu - minima-lizácia nákladov na vykurovanie za pomoci tepelnej izolácie a čo najväčšieho využitia pa­sívnych tepelných ziskov. Bývanie v takomto prísne ponímanom dome však nieje pre kaž­dého - ide o špecifický životný štýl.

Pasívny dom v záujme minimalizácie te­pelných strát izoluje vnútorné prostredie, a teda aj obyvateľov, od okolia. Nemôžu sa v ňom takmer vôbec otvárať okná, obyvate­lia domu sa musia kontrolovať, aby skutoč­ne dôsledne zatvárali dvere, aj keď vyjdú len „na skok" napr. na záhradu. Trendom budúcnosti sú preto riešenia, ktoré neberú do úvahy len energetickú bilanciu domu, ale aj užívateľský komfort obyvateľov.

Vpustite dovnútra slnko

To, že sa dá bývať energeticky úsporne a zá­roveň komfortne bez nutnosti striktnej užíva­teľskej -disciplíny, dokazujú projekty VELUX. Ponúkajú vizionárske riešenia nielen v oblas­ti strešných okien, ale aj v celkových koncep­ciách budov. Ukazujú, ako vpustiť do domu slnko a zachovať energetickú úspornosť. Dokazujú, že strešné okná a energeticky úsporný dom sa nevylučujú. Len treba vedieť, ako na to.

Základom týchto projektov je vytvorenie tzv. aktívnej obálky domu. Strešné okná sú in­tegrálnou súčasťou konceptu. Dôležitý je sa­motný návrh počtu a umiestnenia strešných okien, vhodne zvolený typ strešného okna, zatienenie a v neposlednom rade aj kvalita osadenia okna. Všetky prvky umiestnené do otvorov obálky budovy (napr. okná a dvere) musia byť starostlivo osadené a utesnené, aby nedochádzalo k nechcenému úniku tep­la a vzduchu. Bezproblémovú a bezpečnú in­štaláciu strešných okien VELUX umožňuje za-tepľovacia sada BDX a parozábrana BBX.

svetlo v interiéri VELUX

Aktívna obálka domu s využitím strešných okien umožní ušetriť energiu na svietenie, kúrenie i na chladenie domu. Prirodzené denné svetlo zníži náklady, ktoré by vznikli spotrebou energie za umelé osvetlenie. Okná orientované na juh prepustia do interiéru svetlo a teplo, a tak umožnia prehnať interiér v zimných mesiacoch jednoduchým „prijíma­ním" tepla svetelných lúčov.

Na severnú stranu treba osadiť okná s čo najmenšími tepelnými stratami, teda okná zasklené energeticky úspornými sklami, kto­rých súčiniteľ prechodu tepla U je nižší alebo rovný 1. Takto zasklené okná prepustia do interiéru svetlo, ale zadržia teplo, ktoré by mohlo uniknúť von. Veľkým pomocníkom je aj domáca automatizácia, elektricky ovláda­né prirodzené vetranie a tienenie (elektricky ovládané okná INTEGRA® a vonkajšie rolety VELUX). Na základe hodnôt teploty vonku a vnútri vyhodnotí systém situáciu a vetra a tieni za obyvateľov domu. Veterné a dažďo­vé snímače potom operatívne reagujú na zmenu počasia a v prípade potreby uzatvára­jú okná bez toho, aby musel byť niekto doma.

Domácu automatizáciu (elektricky ovládané strešné okná INTEGRA®, vonkajšie markízy a vonkajšie rolety VELUX) preverila spoločnosť VELUX v projekte ATIKA. ATIKA je experimentálny nízkoenergetický dom, ktorý tradičným spôsobom pracuje so slnkom, vzduchom a vodou ako so základnými zdrojmi pri vykurovaní i chladení obytných priestorov a vytváraní optimálneho vnútorného prostredia. (Na obrázku prefabrikovaná strešná nadstavba ATIKA v Bilbau, Španielsko.)

aktívny dom VELUX

Budúcnosť je aktívny dom

Ak je správny návrh oslnenia, ventilácie a tie­nenia doplnený technológiami vyrábajúcimi „zelenú energiu" a vykonala sa bezchybná montáž všetkých prvkov, ktoré môžu ovplyvniť tesnenie budovy, dá sa vytvoriť nielen nízko-energetický či pasívny dom, ale priamo aktívny dom, ktorý bude „pracovať" pre svojich obyva­teľov bez toho, aby ich obmedzoval.

Výsledkom snahy vyprojektovať dom s čo najnižšou spotrebou, ktorá nie je na úkor kvality vnútorného prostredia a užívateľské­ho pohodlia, dom, ktorý by mohol nanovo de­finovať pojem nízkoenergetické bývanie, je Model Home 2020 od spoločnosti VELUX. Ide o experiment, ktorý zahŕňa šesť environ­mentálne priaznivých domov vybudovaných na princípoch aktívneho domu. Prvou lasto­vičkou je Home fór Life (Dom pre život), ktorý postavili v dánskom Aarhuse. Aplikoval sa v ňom systém premyslených opatrení usku­točňujúcich myšlienku aktívneho domu, do­mu s nulovou emisiou CO2 a vysokou užíva­teľskou hodnotou, ale aj ohľaduplnosťou k ži­votnému prostrediu.

V hlavnej úlohe okná

Okná sú oči domu. Ale aj jeden z kritických bodov pri hľadaní energetických úspor spoje­ných s vykurovaním v zime alebo ochladzo­vaním vnútorného prostredia v horúcom lete.

Pri výbere okien treba vziať do úvahy, či má budova vyhovovať bežným normám energe­tickej úspornosti alebo ju prekročiť a dosiah­nuť nízkoenergetický či pasívny štandard. Vo veľkej miere záleží na tom, ako je strecha si­tuovaná voči svetovým stranám.

Najsledovanejšou hodnotou je dnes koefi­cient prechodu tepla skla a celého okna, vy­jadrená koeficientom U. Čím sú hodnoty menšie, tým nižšie budú aj tepelné straty. Tento koeficient však nieje samospasiteľný. Dôležitý je návrh a samotné použitie výrob­kov so správnou funkciou.

Najvyššie úspory energie zaistia v ponuke spoločnosti VELUX zasklenia s označením 65. Ide o nízkoenergetické izolačné trojsklo s vynikajúcimi tepelno-technickými paramet­rami. Súčiniteľ tepelnej prestupnosti skla UjeO,5W/(m2.K).

Ďalšiu lákavú úsporu ponúka špeciálne protihlukové zasklenie 62. Skladá sa z troch skiel, čo prispieva k citeľnému zníženiu hla­diny vonkajšieho hluku. Proti hluku a prehrie­vaniu výrobca odporúča aj zasklenie s ozna­čením 60, energeticky úsporné izolačné dvojsklo so zvýšenou odolnosťou voči me­chanickému poškodeniu, s lepšími izolačný­mi vlastnosťami a so samočistiacou úpravou. Jeho súčiniteľ U je 1,0 W/(m2.K). A konečne bezpečnostné, energeticky úsporné dvojsklo 73 so súčiniteľom U = 1,1 W/(m2.K) predsta­vuje variant s energeticky úsporným izolač­ným zasklením so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a s lepšími zvu-kovo-izolačnými vlastnosťami.

nízkoenergetické trojsklo VELUX

Ďalšie úspory

Nejde ale len o samotné okná a ich koefi­cienty g a U. Tepelno-izolačné vlastnosti okien sa dajú posilniť i využitím zvláštnych prvkov pri inštalácii: vynikajúci tip je zatepľovacia sada BDX. Navyše na strešné okná VELUX, ktoré sú namontované so zatepľovacou sadou BDX, po­skytuje výrobca desaťročnú záruku. Izolačné vlastnosti strešných okien ďalej zlepšia vonkaj­šie rolety VELUX. Behom leta dokážu zachytiť väčšinu tepla zo slnečného žiarenia dopadajúceho na strešné okno a v zime izolujú pred chladom a bránia zbytočným tepelným stratám z interiéru. Pri ich použití v zimnom období sa súčiniteľ prechodu tepla U znižuje až o 15 %. Rolety chránia aj povrch strešných okien pred extrémnymi poveternostnými podmienkami a pri úplnom zaťažení tlmia vonkajší hluk z daž­ďa alebo krupobitia až o 3 dB.

 

Text a snímky: VELUX www.velux.sk

princíp aktívneho domu VELUX

Čo umožňujú a ponúkajú aktívne domy?

- Pasívne solárne zisky.

- Rýchla výmena vzduchu (priečne prevetranie; komínový efekt; prevetranie ideálne riadené automaticky) - nedochádza k ochladeniu stien v zime.

- Dostatočné preslnenie šetrí energiu na svietenie počas dňa.

- Solárne poháňané strešné okná šetria energiu na prevádzku automatického vetrania a tienenia.

- Efektívne systémové tienenie spolu s efektívnym vetraním šetrí energiu za klimatizáciu.

vonkajšie rolety v praxi VELUX

Vonkajšie rolety zlepšujú tepelno-technické vlastnosti okna až o 15 %. Predstavujú najefektívnejší spôsob ochrany interiéru pred tepelnými ziskami.


Okná v šikmej streche je nutné v projekte riešiť s ohľadom na cyklus ročných období, na maximálnu úsporu energie i optimálne vnútorné prostredie.


VELUX, príroda a projekt

 

Kontakt:

VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.