Čo potrebujete vedieť

Stavebný dozor

Stavebný dozor a technický dozor investora

 

dozorovanie stavieb - OPIMUS s.r.o.

 

Stavebný dozor

V prípade, že realizujete rodinný dom svojpomocou alebo s viacerými dodávateľmi a potrebujete stavebný dozor sme tu pre Vás.

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady

z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 624/2004 Zb., ktorým sa zákon 138/1992 Zb mení a dopĺňa. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba zapísaná v SKSI, ktorá Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase (podľa harmonogramu), v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu  použijete neboli premrhané na nedohodnuté naviac práce a neprekročili rozpočet.

Vaša stavba sa stane pod vedením stavebného dozora bezpečná a bude vyhovovať predpisom, rešpektovať  normy (STN, EN).

Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

Technický dozor investora (TDI)

V prípade, že ste investor, ktorý má záujem kontrolovať generálneho dodávateľa stavby je pre Vás technický dozor investora to pravé.

Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

-          projektovou dokumentáciou

-          s podmienkami stavebných povolení

-          vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí

-          právnymi predpismi

-          technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN

-          zmluvnými podmienkami

-          harmonogramom stavby

-          rozpočtom stavby resp. cenou stavby

 

Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu, ktoré sú súčasťo.

Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorý chcú kontrolovať práce dodávateľa.

stavebný dozor

Cena za výkon činnosti

Rovnako ako stavebný tak aj technický dozor je možné dohodnúť stály aj občasný, preto nie je na mieste definovanie ceny za výkon jednorázovo, každý výkon je totiž definovaný na základe typu stavby, obtiažnosti stavby, umiestnenia stavby, potrieb investora a činností, ktoré investor od dozora vyžaduje a očakáva.

Potrebujem stavebný dozor?

Povinnosť stavebného dozoru ukladá a definuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

podľa § 44
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

čl. (2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor.

podľa § 46b
Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

podľa § 66

(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

(2) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí

f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou.

stavebný dozor

Rozsah a povinnosti

Povinnosti stavebného dozoru definuje stavebný zákon stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

podľa § 46b
Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

 

Podrobná špecifikácia činností výkonu stavebného dozoru:

1. spolupráca s technickým dozorom investora

2. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,

3. kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,

4. bezodkladné informovanie stavebníka/Mandanta o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac,

5. kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a  dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela

6. kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,

7. spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabepečovaná zhotoviteľom stavby,

8. organizovanie a vedenie operativnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby

9. vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:

- informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie,

- popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca;

- porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG stavby zhotoviteľa stavby;

- dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom  zdokumentovania činnosti TD resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,

- hodnotenie stavu  spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby

- vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku,

- údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany,

10. sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,

11. vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

12. sledovanie vedenia stavebního denníka v súlade so Stavebným zákonom a  podmienkami zmluvy,

13. spolupráca so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

14. kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií,

15. kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,

16. v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,

17. kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby,

18. organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo  jeho samostatnej funkčnej časti  a stavebníkom/Mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí,

19. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudacii  dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010),

20. kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a a prevzatí stavby alebo jej časti,  kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,

21. účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby,

22. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.


Stavebný dozor a technický dozor investora

 

stavebný dozor OPIMUS s.r.o.