Čo potrebujete vedieť

OBYTNÉ BUDOVY

Energetická certifikácia sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov: energetický certifikát budovy

• rodinné domy
• bytové domy
• administratívne budovy
• budovy škôl a školských zariadení
• budovy nemocníc
• budovy hotelov a reštaurácií
• športové haly a iné budovy na šport
• budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
• ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie celej budovy vykonať aj energetickú certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na nasledujúce typy budov:

• budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad, • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia, • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky, • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

POVINNOSTI VLASTNÍKA ALEBO SPRÁVCU BUDOVY


S certifikáciou budov sa spájajú konkrétne povinnosti pre vlastníkov, resp. správcov budov (ak sú zmluvne zaviazaní vlastníkom budovy). Vlastník budovy je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Takisto musí uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, resp. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

Okrem toho je vlastník existujúcej budovy povinný vykonať nasledujúce technické opatrenia:

• zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom,
• zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
• umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.