Čo potrebujete vedieť

ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV


Pôdorys každého podlažia (ak neexistuje je nutné zakresliť a zamerať)Povinnosť hodnotenia úspor energie už v súčasnosti vyplýva zo stavebného zákona (§ 43 písm. d) a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. (§ 21). Projektová dokumentácia nových a významne obnovovaných budov by mala obsahovať preukázanie potreby energie na jednotlivé miesta spotreby energie v budove. V zmysle stavebného zákona sa v súlade s vyhláškou č. 625/2006 Z. z. vykonáva projektové energetické hodnotenie budovy, ktoré je podkladom pre vydanie stavebného povolenia na novú alebo významne obnovovanú budovu. Vyhotovuje ho projektant a deklaruje ním, že navrhovaná budova spĺňa požiadavky platné pre novú a významne obnovovanú budovu. Normalizované energetické hodnotenie je podkladom na spracovanie energetického certifikátu alebo energetického štítku budovy, ktorá sa predáva alebo prenajíma, a je tak podkladom na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Energetický certifikát má deklarovať, že postavená budova spĺňa požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy platnú pre novú a významne obnovovanú budovu.

energetické triedy ENERGETICKÉ TRIEDY

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z., pričom jej základom je výpočet potreby energie (celková dodaná energia) a kategorizácia budovy. Harmonizovaný postup zohľadňuje spôsob užívania pri jednotlivých kategóriách budov a rozdielne podmienky vnútorného prostredia v nich. Na základe rozdelenia na jednotlivé kategórie budov sa môžu aj vzájomne porovnávať budovy v jednotlivých kategóriách podľa ich energetickej hospodárnosti.
Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie, a tým aj najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne B, najmenej hospodárne budovy majú triedu G. Každá energetická trieda sa vyjadruje číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove (napr. vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie), ktoré sú vyjadrené čiastkovými energetickými triedami. Horná hranica triedy B je minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu.

ODBORNE SPOSOBILÉ OSOBY NA ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY BUDOV

Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie budov je živnosťou, ktorú môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá má potrebné vzdelanie a prax a odbornú spôsobilosť preukáže skúškou odbornej spôsobilosti podľa príslušného predpisu. Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby člení na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu a elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Odborne spôsobilá osoba bude niesť zodpovednosť potvrdenú podpisom za tú časť energetického certifikátu (podľa príslušného miesta spotreby energie v budove), ktorú vypracovala, a energetický certifikát na celú budovu vystaví odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.