Čo potrebujete vedieť

Drevo-hliníkové okná Internorm

Energetická účinnosť

nám nespadne z oblakov...

Tepelná útulnosť vnútorného priestoru je podriadená schopnosti okien usmerňovať prevažnú väčšinu vonkajších faktorov.

Nie neopodstatnene sa často uvádza, že dom alebo byt je treťou kožou človeka. Viac ako 90 % nášho života strávime v uzavretých miest­nostiach. Zdravá klíma v uzavretom priestore priamo ovplyvňuje naše zdravie a pocit pohody, pričom dôležitým „faktorom  pohody", ktorý rozhodujúco ovplyvňuje klímu v obývanom priestore, a tým aj energetickú bilanciu sú práve okná.

Jedným z najatraktívnejších a najmodernej­ších riešení pre náročného zákazníka je pasívny dom. Takýto dom umožňuje tak v zime, ako aj v lete trvalo príjemnú teplotu bez použitia tra­dičných vykurovacích, resp. klimatizačných za­riadení. Pritom úplne postačuje využitie existu­júceho tepla zo slnečného žiarenia, prenikajú­ceho do priestoru cez okná, spolu s odovzda­ným teplom domácich spotrebičov a obyvateľov obývaného objektu.

správna orientácia zasklenia princíp funcie pasívneho domu

Je zrejmé, že na dosiahnutie očakávaného vý­sledku je potrebné použitie inovatívnych okien, ktoré budú spĺňať kritériá certifikovaných kompo­nentov určených pre riešenia pasívnych domov. Internorm je jediný výrobca okien v Európe, kto­rý má vo svojom produktovom portfóliu 7 certifi­kácií, a tým sa stal európskym lídrom v segmen­te pre nízkoenergetické a pasívne domy. Tieto ok­ná musia spĺňať na prvý pohľad dve proti sebe stojace úlohy - napriek veľkej sklenej ploche mu­sia zabrániť tepelným stratám a zároveň musia poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečné­ho žiarenia. To znamená, že hodnota, ktorá udá­va množstvo prestúpeného tepla štvorcovým metrom sklenej plochy sa technickým vývojárom v Internorme podarila priblížiť k Ug = 0,5W/m2K. (Čím nižšia hodnota „Ug", tým lepšia tepelná izo­lácia, a tým aj nižšie výdavky na kúrenie.)

Vzhľadom na to, že Internorm používa pri týchto riešeniach sklá s dvoma infračervenými - reflek­tujúcimi povlakmi, medzi ktorými je priestor vy­plnený argónom alebo kryptónom, dosahuje sa teplota povrchu vnútorného skla blížiaca sa izbo­vej teplote, a tým je použitie vykurovacieho telesa pod oknom zbytočné.

Znie to neuveriteľne, ale potrebná tepelná ener­gia v riešení pasívneho domu je len 10 % z potre­by tepelnej energie v konvenčnom dome!

porovnanie RD

Grafické vyobrazenie naznačuje, že ročná potreba vykurovacieho tepla je maximálne 15 kWh/m2a a celková spotreba energie vrátane teplej vody a spotreby elektrickej energie v pasívnom dome je pod hranicou 120 kWh/m2a. Vykurovacie zaťaže­nie v takomto dome je maximálne 10 W/m2, a tým sa pre miestnosť s plochou 30 m2 dosiahne vyku­rovacie zaťaženie s 300 Watt. Pre porovnanie: sta­čí 10 horiacich čajových sviečok, aby ste vykúrili iz­bu s rozlohou 30 m2!

Pýtate sa, ako je to možné? Tieto neuveriteľné úspory možno dosiahnuť na základe princípu za­bránenia tepelných strát a optimalizácie tepel­ných ziskov.

Ako funguje taký pasívny dom?

Čerstvý vzduch sa nasáva v exteriéri. V podzem­nom vzduchovom potrubí dochádza k prvému ohriatiu prostredníctvom tepla zo zeme. Vzduch je ďalej privádzaný do výmenníka tepla, kde do­chádza k odovzdávaniu energie použitého vzdu­chu na čerstvý, prefiltrovaný a studený vzduch. Práve tu sa využíva energia, ktorá je pri konven­čných stavbách vypúšťaná do voľného priestoru. Odtiaľto je vzduch privádzaný do obytných pries­torov. Odsáva sa len vzduch z kuchyne a sanitár­nych priestorov, aby sa predišlo rozptyľovaniu pa­chov po dome.

internorm

Ing. Edita Schima, Internorm Slovensko

 

Zateplené drevo/hliníkové okná sériovo s izolačným trojsklom - najvhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne domy.

drevo hliníkové okná Internorm